-KGB dog, it is very serios!

, ! .31 60 77

31  Upiter
0 139 2007-06-19 19:27:19  Upiter
32 , ,  Upiter
0 156 2007-06-19 18:49:34  Upiter
33  Upiter
0 159 2007-06-19 16:46:41  Upiter
34  Upiter
0 126 2007-06-19 16:41:55  Upiter
35 1/1999  Upiter
2 193 2007-06-19 15:08:28  Upiter
36  Upiter
0 109 2007-06-19 11:49:22  Upiter
37 ;  Upiter
0 95 2007-06-19 11:47:21  Upiter
38  Upiter
0 103 2007-06-18 19:06:09  Upiter
39  Upiter
2 188 2007-06-16 22:52:01  Upiter
40  Upiter
0 99 2007-06-09 16:23:03  Upiter
41  Upiter
2 209 2007-05-28 15:34:47  Upiter
42 ( )  Upiter
0 126 2007-02-06 13:21:50  Upiter
43  Upiter
4 197 2007-01-14 00:20:52  Upiter
44  Upiter
0 102 2007-01-11 14:50:26  Upiter
45  Upiter
0 74 2007-01-11 14:49:28  Upiter
46 (, .)  Upiter
0 94 2007-01-11 14:47:01  Upiter
47  Upiter
0 84 2007-01-11 14:45:18  Upiter
48  Upiter
0 118 2007-01-11 14:44:04  Upiter
49  Upiter
0 69 2007-01-11 14:42:45  Upiter
50  Upiter
0 103 2007-01-11 14:41:01  Upiter
51  Upiter
0 73 2007-01-11 14:38:04  Upiter
52  Upiter
0 129 2007-01-11 14:37:18  Upiter
53  Upiter
0 71 2007-01-11 14:36:17  Upiter
54  Upiter
0 78 2007-01-11 14:27:49  Upiter
55  Upiter
0 65 2007-01-11 14:27:08  Upiter
56  Upiter
0 68 2007-01-11 14:24:20  Upiter
57  Upiter
0 67 2007-01-11 14:23:13  Upiter
58 ,  Upiter
2 345 2007-01-11 14:21:23  Upiter
59  Upiter
0 89 2007-01-11 14:18:34  Upiter
60  Upiter
0 74 2007-01-11 14:17:01  Upiter