-KGB dog, it is very serios!

, ! .31 39 39

31  Upiter
1 224 2007-06-05 19:07:07  Upiter
32  Upiter
0 163 2007-06-05 18:56:33  Upiter
33  Upiter
0 175 2007-06-05 18:43:33  Upiter
34  Upiter
0 154 2007-06-05 18:42:29  Upiter
35  Upiter
0 135 2007-06-05 18:39:10  Upiter
36  Upiter
0 130 2007-06-05 18:37:00  Upiter
37 (- x -)  Upiter
0 127 2007-06-05 18:18:09  Upiter
38  Upiter
0 161 2007-06-04 12:37:20  Upiter